„Въведение в политическата икономия – казусът Южна Корея“

В духа на мотото на Бизнес клуб УНСС „да доведем бизнеса в университета“, проф. Бистра Боева и проф.Антоанета Василева от факултет „Международна икономика и политика“ на УНСС; привеждат теорията в практика, като канят представители от различни държави в лекциите си.

На 26.03.2014г. в лекция по Международни бизнес операции с четвъртокурсниците в специалност Международни икономически отношения, по покана на проф. Б. Боева специален гост-лектор беше д-р Хан Мин Йон. Тя завършва своята докторантура в областта на политическата икономия в университета Йейл, Великобритания. По настоящем е съветник в посолството на Република Корея в София. Събитието с д-р Мин Йон се проведе със специалното съдействие на проф. А. Василева – декан на факултет Международна икономика и политика, и хоноруван ас. Храбрин Иванчев – директор на Киа Моторс за България.

В лекцията си на тема: „Въведение в политическата икономия – Корейският случай“, съветник Мин Йон даде отговор на въпросите: какво представляват политическата икономия и демокрацията; как либерализацията на финансовите пазари се отразява върху икономиката и какво превърна Южна Корея от една от най-бедните през 50-те години на ХХв. в 12-та по големина икономика в света за 2013г., според сп. Forbes.

Представяйки своето изследване д-р Мин Йон разкри основните фактори, лежащи в основата на успеха на корейската икономика. Още от 60-те години насам, когато страната е в режим на военна диктатура, тя поддържа много високи нива на икономически разстеж. Подемът, според Хан Йон, се базира на провежданата от режима дългосрочна политика на растеж, стимулиран от държавата, насочена към привличане на чуждестранни капитали, фаворизираща т.нар. chaebol – фамилни конгломерати и инвестиции в образованието и квалификацията на работната сила. Но наред с ползите от икономическия ръст и модернизация се явяват и негативи като: социална поляризация и неравномерно разпределение на богатството сред обществото.
Проблемите на режима, продиктуввани от рязкото отваряне на капиталовите пазари, структурните дефекти във фамилните конгломерати и финансовата система; ниските лихвени равнища и висока задлъжнялост през 1997г. резултират в дълбока финансовова криза с дълготрайни икономически последици за републиката.
В заключение съветник Мин Йон обобщи, че в последните 40 години икономическото развитие на Република Корея зависи основно от увеличението на експорта и производството на високотехнологични продукти. В същото време, обаче силната зависимост на икономиката от износа и липсата на вътрешно търсене, комбинирано с лавинообразния дълг на домакинствата, през последните години водят до застой в дохода на глава от населението. Именно това, според д-р Мин Йон, е причината за преобмисляне на икономическия модел на Южна Корея; мотив за стимулиране развитието на малките и средни предприятия ив страната и трансформация към зелена и устойчива икономика.

Публичната лекция на тема: „Въведение в политическата икономия – Корейският случай“ предизвика иключително голям интерес сред аудиторията и беше последвана от редица въпроси от страна на студентите.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *